ketphetcharcoal

ไม่มีหมวดหมู่

ถ่าน ร่วนๆ จะ สามารถ อัดเป็นแท่ง ได้อย่า… Continue Reading…

ไม่มีหมวดหมู่

ถ่าน อัด แท่ง มี สวนผสม อะไรบ้าง วิธี กา… Continue Reading…

ไม่มีหมวดหมู่

ขนาด ถ่าน ที่ นำมาอัด เป็น ถ่าน อัด แท่ง… Continue Reading…

ไม่มีหมวดหมู่

กว่าจะได้ มาเป็น ถ่าน ต้องทำอย่างไร การ … Continue Reading…

ไม่มีหมวดหมู่

กว่าจะได้มาเป็น ถ่าน อัดแท่ง คุณภาพสูง ต… Continue Reading…